Povinnosti člena – výhody plynoucí z členství:

  • Sleduj web a e-mail, reaguj na výzvu k vyhlášení brigády – koresponduj - zúčastní se , nebo omluv z účasti
  • Zúčastňuj se pravidelných valných hromad SLH

  Po splnění výše uvedených bodů se stáváš členem.

  K dalším  povinnostem člena:

  1) Zaplacené příspěvky na konto č.k.: 220554478/0300 , Variabilní Symbol ? (např.datum narození nebo RČ) zpráva pro příjemce  jméno,příjmení, clp2016 )

  2) Účast na jedné ze třech brigád vyhlášených v roce

  K další výhodám členství patří:

  • Možnost ovlivňování života  spolku – další startovačky (možnost projednávání pod SLH), investice, granty, sponzorství

  SLH - ZESPÓŁ LATAJĄCYCH GÓRALÓW         IČO: 27014771

  GŁÓWNE PRAWIDŁA STARTÓW NA KAMENCI U MRAVENEČNÍKU

  1) STARTUJ TYLKO W OZNACZONYM TERENIE

  INFORMACJE O TERENIE STARTU: ORIENTACJA STARTU: 270°

  1. A) START nr.1 POD LEŚNĄ DROGĄ 04‘769“N     17st.08‘286“E

  POZWOLONY KIERUNEK I SIŁA WIATRU: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

  VYSOKOŚČ:                                         1197 m n.m.                                                                                                                              

  1. B) START nr.2 NAD LEŚNĄ DROGĄ 04‘699“N      17st.08‘394“E

  VYSOKOŚČ:                                         1234 m n.m.

  PRZEWYSZENIE START – PRZYSTANIE: cca 700m +-30m

  UWAGA NA PRZYPADKOWĄ AKTYWACJĘ TERENU TRA 51 NA WSCH. GRANICY STARTU, W KTÓRYM MOŽNA LATAĆ PRZY DOTRZYMANIU WARUNKÓW OGRANICZENIA (TEREN JEST ZAZNACZONY NA MAPIE ICAO A SPODNIA GRANICA TERENU JEST 1500m AMSL NAD MORZEM). INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ ALBO AUP.RLP.CZ

  PRZYSTANIE NA ŁĄKACH NA TERENIE WSI LOUČNÁ NAD DESNOU VYSOKOŚČ cca 500m n.m.

  UWAGA: NA PRZYSTANIE LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA – LATAĆ W BEZPIECZNEJ WYSOKOŚCI   PRZI „N“ WIATRU W DOLINIE – CZĘSTE TURBULENCE

  2) NIE WCHODŹ DO LASU I NIE NISZCZ GO

  3) SWOJE I ZNALEZIONE ŚMIECI WZIĄĆ ZE SOBĄ

  4) DOTRZYMUJ PRAWIDŁA PODŁÓG PRAWA nv. 289/1995 Sb.

  1. A) ZAKAZ PALENIA, ZAKŁADANIE OGNIA, ROBIENIE BIWAKU BEZ POZWOLENI
  2. B) ZAKAZ PALENIA I OTWARTEGO OGNIA NA LEŚNYCH DROGACH
  3. C) NIE WOLNO ZAKŁADAĆ OGIEN W ODLEGŁOŚCI 50m OD LASU
  4. D) ZAKAZ ROBIENIA CHAŁASU
  5. E) ZAKAZ ZBIERANIA DARÓW LASU SPOSOBEM KTÓRY NISZCZY LAS
  6. F) ZAKAZ ŚCINANIA DRZEW I KRZAKÓW ALBO JE NICZCZYĆ
  7. G) ZAKAZ WYRYWANIA I NISZCZENIA ROŚLIN ZE SZKOLKI
  8. H) WJAZD SAMOCHODÓW TYLKO NA POZWOLENIE LČR OD 10:00 DO 18:00 GODZ

    

     landinglanding

  SLH - SPOLEK LÉTAJÍCÍCH HORALŮ         IČO: 270147

  ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PRAVIDLA STARTOVIŠŤ NA KAMENCI U MRAVENEČNÍKU

  1) STARTUJ JEN Z VYZNAČENÉHO PROSTORU

  INFORMACE O STARTOVACÍCH PLOCHÁCH: ORIENTACE STARTŮ: 270°

  1. A) START č.1 POD LESNÍ CESTOU 04‘769“N     17st.08‘286“E

  POVOLENÝ SMĚR A SÍLA VĚTRU: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

  VÝŠKA:                                                  1197 m n.m.

  1. B) START č.2 NAD LESNÍ CESTOU 04‘699“N      17st.08‘394“E

  VÝŠKA:                                                  1234 m n.m.                                

  PŘEVÝŠENÍ START - PŘISTÁNÍ: cca 700m +-30m

  POZOR NA PŘÍPADNOU AKTIVACI PROSTORU TRA 51 V HRANICI VÝCHODNĚ OD STARTU, VE KTERÉM JE MOŽNÉ LÉTAT PŘI DODRŽENÍ PODMÍNEK DANÝCH OMEZENÍM (PROSTOR JE VYMEZEN V MAPĚ ICAO A SPODNÍ HRANICE PROSTORU JE 1500 m AMSL – NAD MOŘEM). INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ NEBO AUP.RLP.CZ

  PŘISTÁNÍ NA PASTVINÁCH V KATASTRU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU VÝŠKA cca 500m n.m.

  POZOR: PŘI PŘIBLÍŽENÍ K PŘISTÁNÍ VEDENÍ VVN – PŘELÉTÁVAT JEN V BEZPEČNÉ VÝŠCE, PŘI „N“ PROUDĚNÍ V ÚDOLÍ – ČASTÉ TURBULENCE

  2) NEVSTUPUJ DO LESNÍHO POROSTU A NEPOŠKOZUJ HO

  3) ODPADKY SEBOU VŽDY ODNES, AŤ UŽ TVOJE NEBO NALEZENÉ

  4) DBEJ ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL ZÁKONA č. 289/1995 Sb. (LESNÍ ZÁKON)

  1. A) ZÁKAZ KOUŘIT, ROZDĚLÁVAT NEBO UDRŽOVAT OHEŃ   A TÁBOŘIT
  2. B) ZÁKAZ KOUŘIT, ROZDĚLÁVAT OHNĚ PLATÍ I NA LESNÍCH CESTÁCH
  3. C) ROZDĚLÁVAT OHNĚ JE ZAKÁZÁNO TAKÉ DO VZD.50 m OD OKRAJE LESA
  4. D) ZÁKAZ RUŠIT TICHO A KLID
  5. E) ZÁKAZ SBÍRÁNÍ LESNÍCH PLODŮ ZPŮSOBEM, KTERÝ POŠKOZUJE LES
  6. F) ZÁKAZ TĚŽIT STROMY A KEŘE NEBO JE POŠKOZOVAT
  7. G) ZÁKAZ VYZVEDÁVÁNÍ SEMENÁČKŮ A SAZENIC LESNÍCH STROMŮ A KEŘŮ
  8. H) VJEZD VOZIDEL POVOLEN POUZE NA POVOLENÍ LČR OD 10:00 DO 18:00 HOD

   

   

    

     landinglanding

  SLH -  CLUB OF FLYING HIGHLANDERS             REGISTRATION No: 27014771

  BASIC OPERATING RULES OF THE STARTING PLACES KAMENEC U MRAVENEČNÍKU

  1) TAKE OFF ONLY AT MARKED PLACES

  INFORMATIONS ABOUT  TAKE OFF PLACES: TAKE OFF DIRECTIONS: 270°

  A) TAKE OFF No.1           UNDER THE FOREST ROAD          50st.04‘769“N      17st.08‘286“E

  APPROVED DIRECTION AND STRENGTH OF WIND: 250°-290° 0m/s – 7m/s (PG), 3ms – 8m/s (HG)

  ALTITUDE:                                1 197 m.n.m.(3 927 ft.a.s.)                                                                                                                           

  B) TAKE OFF No.2            ABOVE THE FOREST ROAD          50st.04‘699“N       17st.08‘394“E

  ALTITUDE:                                   1 234 m n.m. (4 047 ft.a.s.)

  SUPERELEVATION TAKE OFF- LANDING: approx. 700m +-30m

  ATTENTION FOR POSSIBLE SPACE ACTIVATION  TRA 51 ON BORDER EAST OF TAKE OFF PLACES, POSSIBLE  TO FLY WITH KEEPING RULES(SPACE IS DEMARKED IN ICAO MAP AND LOWED BORDER OF THE SPACE IS 1 500 AMSL   (4921 ft.a.s.)INFO: WWW.WEBRIEFING.CZ  OR  AUP.RLP.CZ

  LANDING AT GRASSLANDS NEAR VILLAGE LOUČNÁ NAD DESNOU ALTITUDE:  approx. 500 m n.m.

  ATTENTION: NEAR LANDING PLACE IS HIGH VOLTAGE LINE – CROSSING ONLY WITH SAFETY DISTANCE, DURING “N” FLOW IN VALEY- FREQUENT TURBULENCE

  2) DON´T ENTER THE FOREST AND DON´T DAMAGE IT

  3) WASTE TAKE ALWAYS WITH YOU ( YOURS OR FOUNDED)

  4) KEEP BASIC RULES FROM THE LOW No. 289/1995 Sb. (FOREST LOW)

  A) SMOKING, OPEN FIRE MAKING AND CAMPING ARE FORBIDDEN

  B)PROHIBITION ARE VALID ALSO FOR FOREST ROADS

  C) MINIMUM DISTANCE FOR OPEN FIRE IS 50 m FROM FOREST BORDER

  D) PROHIBITION OF THE DISTURBANCE OF THE SILENCE AND PEACE

  E) PROHIBITION OF THE FOREST’S PRODUCTS HARVESTING WHICH COULD DAMAGE IT

  F) PROHIBITION OF HARVESTING TREES AND BUSHES OR DAMAGES THEM

  G) PROHIBITION OF THE HARVESTING OF THE FOREST SEEDS

  H) CARS ENTERING IS ALLOWED WITH THE APPROVAL LČR IN THE TIME FROM 10:00 TO 18:00

    

     landinglanding